Forretningsorden

Download PDF

Download forretningsorden for GRM (PDF)

Indledning

I medfør af Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Loven) § 4, stk. 2 fastsætter nærværende forretningsorden rammerne for arbejdet i Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Rådet).

Kapitel 1

Formål og opgaver 

  § 1.  Rådet skal medvirke til en generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland. Rådet har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland, jf. de i Lovens § 2 anførte opgaver.

 Stk. 2 Rådet behandler ikke konkrete klagesager.

Kapitel 2

Organisation 

  § 2.  Rådets formand og næstformand vælges for to år ad gangen ved simpelt flertal af de stemmeberettigede, jf. Lovens § 4, stk. 4.

  Stk. 2.  Rådets formand leder Rådets arbejde og repræsenterer Rådet udadtil. Formanden skal påse, at alle formalier, der følger af lovgivningen samt denne forretningsorden, overholdes.

  Stk. 3.  Rådets næstformand skal bistå formanden. Næstformanden kan ved formandens forfald fungere som stedfortræder for formanden indadtil i Rådet og udadtil.

  § 3.  Udenrigsdirektoratet fungerer som sekretariat for Rådet. 

Kapitel 2

Organisation 

  § 2.  Rådets formand og næstformand vælges for to år ad gangen ved simpelt flertal af de stemmeberettigede, jf. Lovens § 4, stk. 4.

  Stk. 2.  Rådets formand leder Rådets arbejde og repræsenterer Rådet udadtil. Formanden skal påse, at alle formalier, der følger af lovgivningen samt denne forretningsorden, overholdes.

  Stk. 3.  Rådets næstformand skal bistå formanden. Næstformanden kan ved formandens forfald fungere som stedfortræder for formanden indadtil i Rådet og udadtil.

  § 3.  Udenrigsdirektoratet fungerer som sekretariat for Rådet. 

Kapitel 3

Økonomi

  § 4.  Tilskud fra Landskassen kan alene anvendes som angivet i Lovens kapitel 4.

  Stk. 2.  Sekretariatet fører regnskab for Rådet og fremlægger budgetopfølgning ved hvert møde.

Kapitel 4

Møder

  § 5.  I henhold til § 4, stk. 3 i Loven skal der afholdes mindst to årlige møder. Der fastsættes en mødeplan for Rådet og formanden indkalder til møde med 6 ugers varsel.

  Stk. 2.  Kun når ganske særlige tilfælde tilsiger det, kan møder afholdes andre steder end i Nuuk.

  Stk. 3.  Mødesproget er grønlandsk og dansk.

  Stk. 4.  Dagsorden for næstkommende møde udsendes af formanden senest 14 dage før afholdelse, og skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse af referat fra sidste møde

3) Status over Rådets arbejde

4) Fremlæggelse af budgetopfølgning ved sekretæren

5) Eventuelt

  Stk. 5.  Forslag til dagsordenspunkter fremsendes til formanden senest 4 uger før afholdelse,

hvorefter formanden i samarbejde med sekretariatet, udarbejder forslag til dagsorden.

  Stk. 6.  Sekretariatet udarbejder udkast til referat af møderne, og udsender udkastet til samtlige rådsmedlemmer efter aftale med formanden.

 

 § 6. Rådet kan beslutte at åbne sine møder for offentligheden, jf. Lovens § 4, stk. 7.

 § 7.   Rådet skal ved årets første møde fastsætte en årsplan for Rådets opgaver i indeværende år.

  Stk. 2.  Udkast til årsplan udarbejdes af formanden på baggrund af indstillinger fra Rådsmedlemmer, og udsendes samtidig med dagsordenen. 
  Stk. 3. Årsplanen indbefatter indstilling til eventuelle arbejdsgrupper til udførelse af de af Rådet vedtagne aktiviteter.

Stk. 4. Rådet kan ved ethvert møde beslutte at igangsætte nye initiativer, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper.

 § 8.  Al korrespondance, mødeindkaldelser, udsendelse af dagsorden mv. foregår elektronisk. Rådets medlemmer er forpligtet til at informere sekretariatet om deres til enhver tid gyldige elektroniske mailadresse.

 § 9.  Beslutninger i Rådet baseres som udgangspunkt på konsensus.

  Stk. 2. Når Rådet skal træffe afgørelse ved afstemning efter denne forretningsorden kan et enkelt stemmeberettiget medlem begære, at afstemningen sker anonymt.

  Stk. 3. Rådet skal stemme om udnævnelse af formand, næstformand samt bestyrelsesmedlem for Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitut.

  Stk. 4.  Ved afstemning træffes afgørelse ved simpelt flertal.

§ 10.  Rådet er beslutningskompetent, når over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer deltager i et møde, hvor formalier for indkaldelse mv. er overholdt.

Kapitel 5

Offentlighed

  § 11.  Der skal være størst mulig åbenhed overfor samfundet om Rådets arbejde.

Stk. 2.  Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af Rådet, når formanden vurderer, at oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, kapitel 8 om tavshedspligt.

  § 12.  Ved årets første møde skal formanden præsentere et udkast til en årsberetning over Rådets arbejde i det foregående år. Når årsberetningen er godkendt af Rådet, orienteres offentligheden om beretningen.

Kapitel 6

Inhabilitet

  § 13.  Et stemmeberettiget rådsmedlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette rådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.

  Stk. 2.  Rådet kan afgøre spørgsmål om inhabilitet ved afstemning.

  Stk. 3.  Rådets beslutning skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været drøftet.

  Stk. 4.  Et medlem eller en anden tilstedeværende, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelse af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

Kapitel 7

Ikrafttræden og ændringer

  § 14.  Forretningsordenen træder i kraft ved Rådets konstituerende møde den 4. marts 2013.

  Stk. 2.  Ændringer i forretningsordenen kan besluttes med 2/3 flertal.

Vedtaget af det samlede Råd, den 4. marts 2013

SE VIDEO
Informationsvideo om handicapkonvention