Menneskerettigheder

Menneskerettighederne har ikke noget endegyldigt indhold. Menneskerettigheder udvikler sig løbende. Menneskerettighederne er skabt af mennesker, der kan have forskellige syn på rettigheder. Det er et vigtigt samfundsmæssigt spørgsmål, hvilke rettigheder mennesker har, og hvordan det enkelte menneskes rettigheder beskyttes. I Danmark afgøres spørgsmålet først og fremmest af folkevalgte politikere. Danmark har valgt at indgå en lang række internationale aftaler (konventioner/traktater) om beskyttelsen af menneskets rettigheder. Aftalerne er indgået af regeringen og godkendt af Folketinget, fordi Folketinget efter grundloven normalt skal medvirke til gennemførelsen af aftalerne. Regeringen og Folketinget har kompetence både til at indgå og til at fragå internationale aftaler om menneskerettigheder. Undtaget er kun tilfælde, enten hvor Danmark har givet afkald på at fragå internationale aftaler, eller hvor grundloven sætter grænser for de folkevalgtes råderum.

Hermed Menneskerettighedskonventioner der gælder for Grønland:

Færøerne og Grønland er dele af kongeriget Danmark. Regeringen har efter grundloven (§ 19) kompetencen til at indgå folkeretlige forpligtelser (traktatkompetencen) samt ansvaret for udenrigspolitikkens førelse. På nærmere afgrænsede områder er der indgået fuldmagtslov med Grønland og Færøerne om indgåelse af folkeretlige aftaler. Ordningen omfatter ikke folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark, eller som forhandles inden for en mellemfolkelig organisation, hvoraf Danmark er medlem. Menneskerettighedsområdet er specifikt undtaget fra aftalerne.

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder med valgfri protokol
Nalunaarutit 1996, Serie A, s. 1,

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination
Nalunaarutit 2004, Serie A, s. 1.

FN’s konvention mod tortur og anden grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
Nalunaarutit 2004, Serie A, s. 1.

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
Nalunaarutit 2002, Serie A, s. 24.

FN’s Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Nalunaarutit 1999, Serie A, s. 1.

FN’s konvention om Barnets Rettigheder
Nalunaarutit 1993, Serie A, s. 309.

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
Blev sat i kraft for Grønland samtidig med ikrafttrædelsen for Danmark.