FN’s Menneskerettighedskonventioner der gælder for Grønland

Færøerne og Grønland er dele af kongeriget Danmark. Regeringen har efter grundloven (§ 19) kompetencen til at indgå folkeretlige forpligtelser (traktatkompetencen) samt ansvaret for udenrigspolitikkens førelse. På nærmere afgrænsede områder er der indgået fuldmagtslov med Grønland og Færøerne om indgåelse af folkeretlige aftaler. Ordningen omfatter ikke folkeretlige aftaler, som skal gælde for Danmark, eller som forhandles inden for en mellemfolkelig organisation, hvoraf Danmark er medlem. Menneskerettighedsområdet er specifikt undtaget fra aftalerne. [1]

FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder med valgfri protokol
Nalunaarutit 1996, Serie A, s. 1,

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,
Nalunaarutit 2004, Serie A, s. 1.

FN’s konvention mod tortur og anden grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
Nalunaarutit 2004, Serie A, s. 1.

FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
Nalunaarutit 2002, Serie A, s. 24.

FN’s Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Nalunaarutit 1999, Serie A, s. 1.

FN’s konvention om Barnets Rettigheder
Nalunaarutit 1993, Serie A, s. 309.

FN’s valgfri protokol om inddragelse af børn i væbnede konflikter
Lovtidende C 2002, s. 345. Forbehold for Grønland ophævet, se Nalunaarutit 2004 p. 47.

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
Blev sat i kraft for Grønland samtidig med ikrafttrædelsen for Danmark.

FN’s konvention om gifte kvinders statsborgerret
Lovtidende C 1965, s. 455.

Europarådets konventioner der gælder for Grønland

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Konventionen er inkorporeret i Grønland, jf. anordning nr. 814 af 18. september 2001 om ikrafttræden for Grønland af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Nalunaarutit,.2001, Serie A, s. 439.

Europæisk konvention om statsborgerret
Lovtidende C 2003, s. 251.

Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog
Lovtidende C 2001, s. 267.

Konvention om forebyggelse af tortur og umenneskelig behandling m.v.
Sat i kraft for Grønland samtidig med Danmark.

Nordiske konventioner der gælder for Grønland

Nordisk Konvention Social Bistand og Sociale Tjenester
Nalunaarutit, 1998, Serie A, s. 1.

Nordisk konvention om social sikring
Nalunaarutit, 2005, Serie A, s. 367.

ILO-konventioner der gælder for Grønland

ILO-konvention 169 vedrørende oprindelige folk og stamme-folk i selvstændige stater
(vedtaget 1989, dansk ratifikation 18. januar 1996, registrering ifht. Grønland 30. november 1999)
Nalunaarutit, 1997, s. 395.

ILO-konvention 105 Afskaffelse af tvangsarbejde
(vedtaget 1957, dansk ratifikation 21. maj 1957, registrering ifht. Grønland 17. januar 1958)

ILO-konvention 87 vedrørende Foreningsfrihed og retten til at organisere sig
(vedtaget 1948, dansk ratifikation 25. maj 1951, registrering ifht. Grønland 31.maj 1954)

Andre ILO-konventioner:

Nr. 5 Lavalder for børns arbejde i industri;

Nr. 6 Anvendelse af unge til natarbejde i industri;

Nr. 7 Lavalder for børns arbejde til søs;

Nr. 11 Landarbejdernes forenings- og organisationsret;

Nr. 14 Ugentlig hviledag i industriellevirksomheder;

Nr. 16 Lægetilsyn med børn og ungebeskæftiget om bord på skibe;

Nr. 19 Ligeberettigelse for indenlandske og udenlandske arbejdstagere til erstatning ved arbejdsulykker;

Nr. 106 Ugentlig hviletid i handels- og kontorvirksomheder;

Nr. 122 Beskæftigelsespolitik;

Nr. 126 Opholdsrum i fiskefartøjer [2]

Retshjælpsloven

Lov nr. 940 af 20. december 1999 om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner er sat i kraft for Grønland, jf. anordning nr. 947 af 19. oktober 2000 om ikrafttræden for Grønland af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner. Se Nalunaarutit 2000, Serie A, s. 241.


[1] Jf. Menneskeret i Danmark, Status 2006, s. 15
[2] Komplet liste over ILO-konventioner gældende for Grønland http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/beu/spm/252/svar/1044520/1236430/index.htm (juli 2013)