Forretningsorden

Forretningsorden

Læs vores Forretningsorden her

Indledning

I medfør af Inatsisartutlov nr. 20 af 27. november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Loven) § 7, stk. 2 fastsætter denne forretningsorden rammerne for arbejdet i Grønlands Råd for Menneskerettigheder (Rådet).

Kapitel 1

Formål, opgaver og navn

§ 1. Rådet er uafhængigt og har til formål at medvirke til en generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder, jf. Lovens § 1. Rådet har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne, jf. de i Lovens § 2 anførte opgaver.
Stk. 2 Rådet behandler ikke konkrete klagesager.

§ 2. Rådets navn er ifølge Loven Grønlands Råd for Menneskerettigheder.
Stk. 2. Udadtil anvendes så vidt muligt navnet Rådet for Menneskerettigheder eller Menneskerettighedsrådet.

§ 3. Formålet med denne forretningsorden er at sikre, at arbejdet i Rådet foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, hvorom der er enighed i Rådet.
Stk. 2. Forretningsordenen skal medvirke til, at det er lettere for nye medlemmer at sætte sig ind i Rådets arbejde.

Kapitel 2

Organisation, ansvar og dispositionsret

§ 4. Rådets formand vælges for to år ad gangen ved simpelt flertal af de stemmeberettigede, jf. Lovens § 7, stk. 1. For samme periode og på samme måde kan Rådet vælge en næstformand. Formanden og næstformand kan kun udpeges blandt de medlemmer, der er udpeget af Inatsisartut.
Stk. 2. Rådets formand leder Rådets arbejde og repræsenterer Rådet udadtil. Formanden skal påse, at alle formalia, der følger af lovgivningen samt denne forretningsorden, overholdes.
Stk. 3. Har Rådet valgt en næstformand skal denne bistå formanden. Næstformanden kan ved formandens forfald fungere som stedfortræder for formanden indadtil i Rådet og udadtil.
Stk. 4. Såfremt mindst 7 af de 13 rådsmedlemmer ønsker at afsætte formanden inden udløbet af vedkommendes valgperiode, kan de kræve forslag herom sat på dagsordenen til førstkommende planlagte rådsmøde eller forlange et ekstra rådsmøde, indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Rådet kan afsætte formanden ved to tredjedeles flertal af de stemmeberettigede, jf. Lovens § 7, stk. 1. Afstemningen skal være skriftelig, jf. § 18, stk.2.

§ 5. Rådet vælger et forretningsudvalg (FU).
Stk. 2. FU består af formanden og 2 andre rådsmedlemmer, hvoraf den ene er næstformand, hvis en sådan er valgt, jf. § 4, stk. 1.
Stk. 3. I tilfælde af et FU medlems fravær, vælges der ad hoc en substitut.
Stk. 4. FUs opgave er at sikre den daglige ledelse af Rådet. FU omsætter i samarbejde med Sekretariatet den af Rådet fastlagte strategi til konkret handling, samt prioriterer indsatserne i forhold til de forhåndenværende ressourcer.

§ 6. Rådet har sit eget sekretariat, der varetager administrationen for og yder bistand til rådet, jf. Lovens § 8.
Stk. 2. Rådet ansætter og afskediger sekretariatetslederen og eventuelt yderligere personale.
Stk. 3. Ved ansættelse af andre end studentermedhjælpere, volontører og praktikanter nedsætter Rådet et ansættelsesudvalg.
Stk. 4. Rådet udarbejder en stillingsbeskrivelse til sekretariatslederen med en nøje beskrivelse af opgaver og ansvar.

§ 7. Rådet træffer afgørelse om alle udgifter, der ligger ud over dem, der har forbindelse med den almindelige drift. Det er således alene rådet, der kan træffe afgørelse om optagelse af lån og køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.
Stk. 2. Der påhviler ikke rådsmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Rådet.

  § 8. Rådet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere et rådsmedlem. Stk. 2. Betalinger i webbanken kan alene ske af to af følgende personer i forening; formand, næstformand, og sekretariatsleder, og ekstern bogholder.
Stk. 3. Eksterne bogholder lægger betalingsfiler i webbanken og første godkender disse. Det gælder dog alene betalinger, der fremgår af det budget, som rådet har godkendt, og som forretningsudvalget får månedlig budgetopfølgning på.
Stk. 4. Forretningsudvalget skal godkende alle udgifter, der ikke fremgår af budgettet, og alle rejser inden bestilling.
Stk. 5. Der må ikke indkøbes vin, spiritus og tobak.
Stk. 6. Der kan udstedes et betalingskort til formanden og/eller sekretariatslederen.
Betalingskortet må alene bruges til betalinger i forbindelse med den almindelige drift.
Betalinger over 10.000 kr. skal attesteres af yderligere en person, jf. stk. 2.

Kapitel 3

Økonomi

§ 9. Tilskud fra Landskassen kan alene anvendes som angivet i Lovens § 9, stk. 2

§ 10. I henhold til § 11 i Loven skal Rådet hvert år senest den 15. april afgive et forslag til budget for det følgende finansår til Naalakkersuisut. Forslaget skal indeholde budget over forventede indtægter og udgifter, samt forslag til størrelsen af Landskassens tilskud for det nævnte finansår.
Stk. 2. Sekretariatet fremlægger budgetopfølgning ved hvert møde.

§ 11. I henhold til § 12, Stk. 1 i Loven følger regnskabsår finansåret.
Stk. 2. Sekretariatet fører regnskab for Rådet.
Stk. 3. Sekretariatet kan antage ekstern bistand til at assisterer med at fører regnskab.

§ 12. Årsregnskabet skal, jf. Lovens § 12, stk. 2, revideres af den revisor, der reviderer Landskassens årsregnskab.
Stk. 2. Sekretariatet skal hurtigst muligt efter årets slutning aflevere årsregnskabet til revisor.
Stk. 3. I henhold til Lovens § 12, Stk. 3 skal Rådet senest 4 uger efter, at der foreligger et revideret regnskab offentliggøre dette på rådets hjemmeside.


Kapitel 4

Møder

§ 13. I henhold til § 7, stk. 3 i Loven skal der afholdes mindst to årlige møder. Der fastsættes en mødeplan for Rådet og formanden indkalder til møde med 6 ugers varsel.
Stk. 2. Kun når ganske særlige tilfælde tilsiger det, kan møder afholdes andre steder end i Nuuk.
Stk. 3. FU kan beslutte, at til nogle rådsmøder kan medlemmer deltage pr. telefon eller via videokonference
Stk. 4. Mødesproget er grønlandsk og dansk.
Stk. 5. Dagsorden for næstkommende møde udsendes af formanden senest 14 dage før afholdelse, og skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. Status over Rådets arbejde
  4. Fremlæggelse af budgetopfølgning ved sekretariatslederen
  5. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til dagsordenspunkter fremsendes til sekretariatet senest 4 uger før afholdelse, hvorefter FU i samarbejde med sekretariatet, udarbejder forslag til dagsorden.
Stk. 7. Sekretariatet udarbejder udkast til referat af møderne, og udsender udkastet til samtlige rådsmedlemmer efter aftale med formanden.

§ 14. Rådet kan beslutte at åbne sine møder for offentligheden, jf. Lovens § 5, stk. 3.

§ 15. Rådet skal ved årets første møde fastsætte en årsplan for Rådets opgaver i indeværende år.
Stk. 2. Udkast til årsplan udarbejdes af formanden på baggrund af indstillinger fra Rådsmedlemmer, og udsendes samtidig med dagsordenen.
Stk. 3. Årsplanen indbefatter indstilling til eventuelle arbejdsgrupper til udførelse af de af Rådet vedtagne aktiviteter.
Stk. 4. Rådet kan ved ethvert møde beslutte at igangsætte nye initiativer, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper.

§ 16. Som udgangspunkt foregår al korrespondance, mødeindkaldelser, udsendelse af dagsorden mv. elektronisk. Rådets medlemmer er forpligtet til at informere sekretariatet om deres til enhver tid gyldige elektroniske mailadresse.

§ 17. Afbud til rådsmøde sker til sekretariatet.

§ 18. Beslutninger i Rådet baseres som udgangspunkt på konsensus.
Stk. 2. Når Rådet skal træffe afgørelse ved afstemning efter denne forretningsorden kan et enkelt stemmeberettiget medlem begærer, at afstemningen sker anonymt.
Stk. 3. Rådet skal stemme om udnævnelse af formand, næstformand samt bestyrelsesmedlem for Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Stk. 4. Ved afstemning træffes afgørelse ved simpelt flertal.

§ 19. Rådet er beslutningskompetent, når over halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer deltager i et møde, hvor formalia for indkaldelse mv. er overholdt.

§ 20. I henhold til § 7, stk. 4 i Loven skal der ud over rådsmøder afholdes mindst et årligt interessentmøde.
Stk. 2. Formålet med møderne er at sikre at der sker samlet dialog med interessenter på menneskerettighedsområdet. Mødet skal bidrage til udvikling af Rådets fokus- og indsatsområder. Mødet skal samtidig bidrage til rådets strategier på menneskerettighedsområdet.
Stk. 3. Rådet skal sikre en tværfaglig repræsentation således, at der på mødet er repræsenteret en bred indsigt i alle væsentlige forhold af betydning for menneskerettigheder i Grønland.
Stk. 4. Indkaldelse til interessentmøderne kan tillige ske i relevante medier med 2 ugers varsel.

Kapitel 5

Offentlighed

§ 21. Der skal være størst mulig åbenhed overfor samfundet om Rådets arbejde.
Stk. 2. Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de får kendskab til i deres egenskab af medlem af Rådet, når formanden vurderer, at oplysningerne efter deres karakter er fortrolige, jf. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, kapitel 8 om tavshedspligt.

§ 22. Ved årets første møde skal formanden præsentere et udkast til en årsberetning over Rådets arbejde i det foregående år. Når årsberetningen er godkendt af Rådet, orienteres offentligheden om beretningen, jf. Lovens § 13.Rådet er beslutningskompetent, når over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer deltager i et møde, hvor formalier for indkaldelse mv. er overholdt.

Kapitel 6

Medlemmers forpligtigelser, inhabilitet og udtræden

§ 23. Medlemskab af rådet er ulønnet og baseret på frivillighed.

§ 24. Rådets medlemmer skal være aktivt deltagende i Rådets virke og medvirke aktivt til opfyldelse af Rådets formål, jf. § 1.
Stk. 2. Et medlem skal indgå i positivt samarbejde med sekretariatet om planlægning af rådets arbejde og aktiviteter.
Stk. 3. Et medlem skal bidrage med indsigt fra sit særlige kompetenceområde.
Stk. 4. Et medlem bør træde ud af rådet, hvis medlemmet besidder andre hverv, som kan være i konflikt med arbejdet i Rådet.
Stk. 5. Rådets medlemmer skal opføre sig med den værdighed, hvervet kræver, såvel i som udenfor udførelsen af hvervet.

§ 25. Et stemmeberettiget rådsmedlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette rådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.
Stk. 2. Rådet kan afgøre spørgsmål om inhabilitet ved afstemning.
Stk. 3. Rådet kan afgøre spørgsmål om inhabilitet ved afstemning.
Rådets beslutning skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været
Stk. 4. Et medlem eller en anden tilstedeværende, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelse af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

§ 23. Medlemskab af rådet er ulønnet og baseret på frivillighed.

§ 24. Rådets medlemmer skal være aktivt deltagende i Rådets virke og medvirke aktivt til opfyldelse af Rådets formål, jf. § 1.
Stk. 2. Et medlem skal indgå i positivt samarbejde med sekretariatet om planlægning af rådets arbejde og aktiviteter.
Stk. 3. Et medlem skal bidrage med indsigt fra sit særlige kompetenceområde.
Stk. 4. Et medlem bør træde ud af rådet, hvis medlemmet besidder andre hverv, som kan være i konflikt med arbejdet i Rådet.
Stk. 5. Rådets medlemmer skal opføre sig med den værdighed, hvervet kræver, såvel i som udenfor udførelsen af hvervet.

§ 25. Et stemmeberettiget rådsmedlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette rådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om den pågældendes habilitet.
Stk. 2. Rådet kan afgøre spørgsmål om inhabilitet ved afstemning.
Stk. 3. Rådet kan afgøre spørgsmål om inhabilitet ved afstemning.
Rådets beslutning skal fremgå af referatet, hvis spørgsmål om inhabilitet har været
Stk. 4. Et medlem eller en anden tilstedeværende, der er erklæret inhabil, må ikke deltage i drøftelse af forhold i tilknytning til sagen og skal forlade mødelokalet under behandling af denne.

§ 26. Ønsker et af de 10 rådsmedlemmer udpeget efter Lovens § 3, stk. 3, at udtræde af Rådet før udløbet af udpegningsperioden, meddeler vedkommende dette til formanden.
Stk. 2. Sekretariatet giver meddelelse om medlemmets udtræden til Inatsisartuts bureau.
Stk. 3. I henhold til Lovens § 4, stk. 3, udpeger Inatsisartut et nyt medlem blandt de indstillede kandidater, jf. Lovens § 6, som indtræder i det fratrædende medlems resterende udpegningsperiode.

Kapitel 7

Ikrafttræden og ændringer

§ 27. Forretningsordenen træder i kraft ved Rådets første ordinære møde den 9. februar 2020. Forretningsordenen er ændret og godkendt af Rådet den 19. november 2020 og 9. april 2021.
Stk. 2. Ændringer i forretningsordenen kan besluttes med 2/3 flertal og træder i kraft med virkning fra det rådsmøde, de vedtages på.

§ 28. Denne forretningsorden skal være offentligt tilgængeligt på Rådets hjemmeside, så kendskabet til forretningsordenens indhold uden for rådet kan være med til at lette forståelsen for Rådets opgaver og arbejdsform.

Vedtaget af det samlede Råd, den 9. april 2021

Sara Olsvig, formand

Ludvig Larsen, næstformand

Kathrine Bødker, fast medlem

Aviâja Egede Lynge, fast medlem

Christina Johnsen, fast medlem

Arnajaaq Lynge, medlem

Henrik Sandgreen, medlem

Lise Mørup Dalgaard, medlem

Anders Meilvang, medlem

Hans Reimer, medlem